BAGGENSFJÄRDENS STJÄRNBÅTSSEGLARE – BSS

                                                                                   

PROTOKOLL fört vid årsmöte 2018

                                                                                    Datum: Måndagen 7 maj 2018

Plats: KSSS klubbhus, Saltsjöbaden

 1. BILDSPEL FRÅN 2017

Efter trivsamt mingel inleddes årsmötet med visning av Bengt-Görans Skoogs fina bildspel från 2017.

 1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE

BSS ordförande Jan Göransson hälsade de närvarande välkomna till årsmötet 2018 och förklarade årsmötet för öppnat.

Närvarande var 11 personer, nämligen: Sten Ahlgren, Ulla Ahlgren, Carl-Erik Callert, Jan Göransson, Hans Löwe, Jörgen Mattsson, Staffan Persson, Björn Sandström, Bengt-Göran Skoog, Bo Snellman och Ally Wanngård.

 1. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Förslaget till dagordning godkändes. Denna ingick i kallelsen.

 1. VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

Till mötesordförande valdes Jan Göransson, till mötessekreterare valdes Bo Snellman  och till protokollsjusterare valdes Carl-Erik Callert.

 1. FASTSTÄLLANDE HURUVIDA KALLELSE SKETT ENLIGT STADGARNA

Beslöts att faställa att kallelsen skett stadgeenligt.

 1. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

BSS ordförande presenterade verksamhetsberättelsen för år 2017.

 1. RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Kassören presenterade resultat- och balansräkningen för år 2017.

 1. REVISIONSBERÄTTELSE

I revisorns frånvaro presenterades revisionsberättelsen av kassören. Revisorn förslog  årsmötet att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret.

 1. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2017.

 1. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamheten år 2017.

 1. VAL AV STYRELSE FÖR ÅR 2018

Beslöts att utse styrelseledamöter och adjungerad funktionär i enlighet med det förslag  som framgår av kallelsen:

– Ordförande Jan Göransson (omval)

Vice ordförande Ragnar Lindstedt (omval)

– Kassör Sten Ahlgren (nyval)

Sekreterare Bo Snellman (nyval)

– Adjungerad ansvarig för hemsida Staffan Persson (omval)

 1. VAL AV REVISOR

Beslöts att till revisor omvälja Pelle Settergren.

 1. ÅRSAVGIFTER FÖR 2018

Beslöts att årsavgifterna skall vara oförändrade för år 2018 vilket innebär:

–  Medlem (stödjande)                                                150 kr

–  Medlem med familj (stödjande)                             200 kr

–  Medlem med stjärnbåt vid föreningens brygga   1 000 kr

 1. FÖRSLAG TILL SEGLINGSPROGRAM FÖR SÄSONGEN 2018

Beslöts att fastställa föreslaget seglingsprogram enligt nedan:

Veckoseglingar i två serier: Vårpoängen 28 maj t om 11 juli. Höstpoängen 6 augusti t o m 12 september.

Seglingarna genomförs med två seglingar varje måndag och två seglingar varje onsdag under perioderna med start kl 14:00. De tio bästa seglingrna i resp serie räknas. Seglingsserierna avslutas med stor prisutdelning vid resp series slut.

Distanskappsegling till och från Artipelag med lunch. Förslag söndagen 15 juli. (Separat inbjudan)

OSStjärnbåtsregattan lördagen 4 och söndagen 5 augusti.

KM, DM. SM, EM, VM lördagen 1 och söndagen 2 september.

Vad avser OS – Stjärnbåtsregattan beslöts att sommarens regatta blir den sista som BSS anordnar vilket skall meddelas berörda seglare. För att regattan skall kunna genomföras beslöts att bilda en arbetsgrupp som fördelar arbetsuppgifterna. Beslöts att Jörgen Mattsson skall vara sammankallande. Staffan Persson erbjöd sig att svara för arrangerandet av kappseglingsområdet med tält, el och allt.

Inbjudan skall innehålla en uppmaning att inbetalning av avgifter för regattan är märkt med namn på inbetalaren.

 1. PRISUTDELNING

– ”Sommarpoängen”: Priset ”Baby Ruh-skålen” delades ut till segraren Bo Snellman. På andra plats kom Carl-Erik Callert som fick priset ”Kompassen” och på tredje plats kom Jan Göransson som fick priset en flaska rödvin.

– ”KM, DM, SM, EM, VM”: Priset ”Enwalls pokal” delades ut till segraren Bo Snellman. – ”Årets uppstickare” Priset ”Jungfrun” delades ut till den som förbättrat sina resultat mest under sommaren, nämligen Bo Snellman.

– ”Flitigaste deltagaren”: Priset Stjärnbåtstavlan av Stig Fyring delades ut till Bo Snellman som genomfört flest veckoseglingar.

– Distanskappseglingen: Akvarellen av Leif Enwall delades ut till segraren Bo Snellman.

 1. MOTIONER

Inga motioner förelåg vid årsmötet.

 1. ÖVRIGA FRÅGOR

16.1 Styrelsearbetet: Beslöts att styrelsemötena i möjligaste mån skall genomföras med deltagande av stjärnbåtarnas rorsmän.

16.2 Rivning av bryggan i Svartviken: Beslöts att ordföranden kallar alla medlemmar till arbete med att riva bryggan under en helg i månadsskiftet maj / juni.

16.3 System för handikapp mellan båtarna i plast och trä: Behovet av ett handikappsystem har blivit alltmer aktuellt. Efter diskussion beslöts att uppdra åt styrelsen att utse en arbetsgrupp som skall ta fram ett förslag till handikappsystem att användas och prövas i sommarens poängseglingar.

 1. ÅRSMÖTETS AVSLUTAS

Mötesordföranden tackade de närvarande för deras insatser och förklarade årsmötet 2018 för avslutat.

Vid protokollet:                                                          Justeras:

Bo Snellman                                    Jan Göransson                        Carl-Erik Callert

Mötessekreterare                             Mötesordförande                    Justerare