Kallelse till årsmöte – för verksamhetsåret 2016 – torsdagen 20 april 2017 kl 19.00
i KSSS klubbhus/styrelserummet -baksidesgaveln – i hamnen i Saltsjöbaden
Dagordning
0. Bildspel från 2016
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av ordförande resp sekreterare och protokollsjusterare för mötet
4. Fastställande av huruvida kallelse skett enligt stadgarna
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Resultat- och balansräkning
7. Revisionsberättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Årsavgift för 2017
12. Val av revisor
13. Förslag till seglingsprogram för säsongen 2017
14. Prisutdelning
– jungfrun
– stjärnbåtstavla av Stig Fyring
– pokal donerad av Leif Enwall
– Baby Ruh skålen
– Ginan
16. Övriga frågor
– båtägarbyten
17. Motioner
– motion från Björn Svedemar/Bo Snellman ang båtbyte under OS
18. Mötets avslutande
Anmäl deltagande vid årsmötet till Jan Göransson jan.siw.algo@gmail.com alt. ring kvällstid
08/748.91 99.
Styrelsens förslag till årsmötet
Årsavgifter 2017 (oförändrade) (inbetalas till pg 451 08 82 – 6)
Medlem (stödjande) 150:-
Medlem med familj (stödjande) 200:-
Medlem med stjärnbåt vid föreningens bryggor 1.000:- (bryggavgift inkl medlemsavgift)
Förslag till ny styrelse 2017
Ordförande Jan Göransson (omval)
Vice ordförande Ragnar Lindstedt (omval)
Kassör Jörgen Mattsson (omval)
Sekreterare Jörgen Mattsson (omval
Revisor Pelle Settergren (omval)
Ansvarig för hemsida Staffan Persson (omval)
Förslag till seglingsprogram för säsongen 2017
-Veckoseglingarna delas in i två serier: Vårpoängen 22 maj t.o.m 12 juli
Höstpoängen 16 augusti t.o.m 13 september
Seglingarna avslutas med stor prisutdelning vid resp omgångs slut.
Seglingarna genomförs med två seglingar måndagar och onsdagar med start kl 14.00
De tio bästa seglingarna i resp omgång räknas.
– Distanskappsegling till och från Artipelag med lunch. Förslag söndagen den 16 juli.
(separat inbjudan)
-OS – Stjärnbåtsregattan i Saltsjöbaden 5 och 6 augusti (separat inbjudan)
-KM,DM,SM,EM och VM den 2 och 3 september
VÄLKOMNA!

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016
Föreningen skall i sällskaplig samvaro verka för att intresset för den traditionella Stjärnbåten
vidmakthålls och främjas.
Vid föreningens årsmöte 21april i KSSS klubbhus valdes för verksamhetsåret 2016 följande
styrelse: ordförande Jan Göransson
vice ordförande Ragnar Lindstedt
sekreterare Jörgen Mattsson
kassör Jörgen Mattsson
övriga: revisor Pelle Settergren
ansvarig för hemsida Staffan Persson
Allmänt
Föreningen har under 2016 haft 53 betalande medlemmar samt vår ständige heders-
medlem Thomas Sandberg.
Årsavgiften har varit 150:- för stödjande medlemmar, 200:- för familj samt 1.000:- (inkl brygg-
hyran) för medlemmar med stjärnbåtar vid våra bryggor
Styrelsen har haft 3st protokollförda styrelsemöten och dessutom löpande underhandskontakter
under verksamhetsåret.
Ekonomi
BSS ekonomi får anses god, dock innebär årets resultat en förlust på 15.005:-.
Kappseglingar (sammanlagt har 39 protokollförda kappseglingar genomförts)
Indelningen med Vårpoängseglingar och Höstpoängseglingar kunde inte
genomföras fullt ut pga det dåliga vädret med ömsom hårda vindar och ömsom regn
Styrelsen beslöt därför att lägga ihop Vår- och Höstpoängen till
Sommarpoängen.
Sommarpoängen 21 seglingar ( Baby Ruh-skålen)
Veckoseglingarna måndag och onsdag gav följande resultat:
( I = 1p, II = 2p, etc. 6p för varje ej seglad segling upp till 10)
Priser
1. Calle Callert 147 Staren 16 p 21seglingar 1. Baby Ruh – skålen
2. Bo Snellman 532 Hallonet 20p 16 ” 2. Kompassen
3. Göran Ericsson 499 Anden 26p 13 ” 3. En flaska vin
4. Jan Göransson 411 Labben 33p 12 ”
5. Staffan Persson 437 Flamingo 36p 8 ”
6. Björn Svedemar 533 Grålle 37p 8 ”
KM; DM, SM; EM och VM (6 seglingar med 6 deltagare) (”Enwalls pokal”)
Mästerskapsseglingarna genomfördes lördag och söndag 3 och 4 september med
följande resultat:
1. Bosse Snellman 6p
2. Göran Ericsson 9p
3. Calle Callert 12p
4. Janne Göransson 21p
5. Bengt-Göran Skoog 23p
6. Jörgen Mattsson DNF

OS-REGATTAN (Stjärnbåtsregattan ) 9 och 10 augusti (”Brickan”)
BSS arrangerade även i år den mycket uppskattade Stjärnbåtsregattan i Saltsjöbaden som i år
döpts om till OS-regattan ( Ostkustens Stjärnbåtsregatta )
Start och målgång vid bryggorna vid KSSS:s Sjövilla. I år hade vi egen natthamnssbrygga
nedanför restaurant Aqua. Regattan samlade 18 inbjudna gamla stjärnbåtsseglare
som genomförde 12 seglingar i de 10 stjärnbåtar som Anders Wiss/Lars Nyberg Torsby till-
sammans med BSS ställt till förfogande. Seglingarna genomfördes i bra väder med lätta vindar.
KSSS hade som vanligt bidragit på ett uppskattat sätt till regattans genomförande.
Resultat:
1. Bengt-Göran Skoog 452
2. Pelle Wickman 531
3. Torsten Jacobsson 411
4. Björn Svedemar 414
5. Håkan Lindh 491
6. Bo Snellman 437
7. Calle Callert 499
8. Pelle Settergren 147

2

Eminent seglingsledare var Thomas Sandberg och på sekretariatet höll
Ylva Nässil och Anna-Pia Cardell ordning på allt.
Ett ”tune-upp” race avhölls på restaurant Holmen på fredagskvällen då
BSS bjöd deltagarna på uppskattad drink och mingel.
På lördagskvällen avnjöts regattamiddagen på Grand Hotell
med mycket glatt umgänge och en härlig stämning tillsammans med den goda maten.

Årets uppstickare (”Jungfrun”) , dvs till den som förbättrat sitt resultat mest i veckoseglingarna.
Delas inte ut för 2016 pga att ingen dramatisk förbättring av någons prestation utförts.

Flitigaste veckoseglare (”Tavlan”)
Nedanstående har varit de flitigaste deltagarna i veckoseglingarna:
1. Calle Callert 21 seglingar
2. Bo Snellman 16 ”
3. Göran Ericsson 13 ”
4. Janne Göransson 12 ”
5. Staffan Persson 8 ”
6.Björn Svedemar 8 ”

Övrigt
Vår hemsida stjarnbat.wordpress.com är fortfarande välbesökt med över 65.00 besökare
hittills! Det är naturligtvis angeläget att vi fortsätter att hålla sidan levande och där kan Ni
medlemmar också bidra med förslag till artiklar, inlägg, bilder etc. Hör av er!
Klas Nilsell 531 har dragit sig tillbaka från våra seglingar för att istället vårda sina
onda knän. Ragge Lindsted har tagit över 531:an.
Avslutningsvis känner styrelsen en stor uppskattning av verksamheten och seglingarna
i Saltsjöbaden.

Saltsjöbaden i mars 2017

………………………………………… ……… ………………………………………………………….´
Jan Göransson Ragnar Lindstedt
ordförande vice ordförande

………………………………………………………. ..
Jörgen Mattsson
sekreterare & kassör

Protokoll från årsmötet i Baggensfjärdens Stjärnbåtsseglare 2017
Torsdagen den 20 april 2017 klockan 19:00
KSSS klubbhus Saltsjöbaden
9 medlemmar närvarande.
Jan Göransson, Björn Sandström, Calle Callert, Ragnar Lindstedt, Göran Eriksson,
Bengt-Göran Skoog, Bo Snellman, Sune Carlsson och Jörgen Mattsson.

1. Mötets öppnande.
Jan Göransson öppnade mötet och inledde med att påbjuda en tyst minut för Lars Westermark.

2. Fastställande av dagordning.
Beslut: Dagordningen fastställdes.

3. Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet.
Beslut: Jan Göransson valdes till ordförande för mötet, Jörgen Mattsson till sekreterare samt Bengt-Göran Skoog till att justera protokollet.

4. Fastställande av huruvida kallelsen skett enligt stadgarna.
Beslut: Mötet var stadgeenligt utlyst.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Jan Göransson gick igenom verksamhetsberättelsen.
Beslut: Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

6. Resultat- och balansräkning.
Jan Göransson och Jörgen Mattsson kommenterade resultat- och balansräkningarna.

7. Revisionsberättelse.
Jörgen Mattsson föredrog den av Pelle Settergren påtecknade revisionsberättelsen.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
Beslut: Resultat- och balansräkningen fastställdes.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut: Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

10. Årsavgift för 2017.
Styrelsen föreslog oförändrade avgifter för passiva medlemmar och familjer d.v.s. 150 respektive 200 kronor. För de som ligger med en Stjärnbåt vid våra bryggor föreslog man en avgift på 1000 kronor.
Beslut: Mötet godkände årsavgifterna för år 2017.

11. Val av ny styrelse för verksamhetsåret 2016.
Beslut: Till styrelse för år 2016 valdes ordförande Jan Göransson (omval), vice ordförande Ragnar Lindstedt (omval), sekreterare och kassör Jörgen Mattsson (omval).

12. Val av revisor.
Styrelsen föreslog Pelle Settergren.
Beslut: Mötet valde Pelle Settergren (omval) till revisor för 2016.

13. Förslag till seglingsprogram för säsongen 2017.
Styrelsen föreslog att veckoseglingarna delas in i två serier. En Vårpoäng 22 maj till 12 juli och en Höstpoäng 16 augusti till 13 september.
Seglingarna avslutas med stor prisutdelning vid respektive omgångs slut.
Till de två som är sammanlagt 1:a och 2:a delas Baby Ruh-skålen och Kompassen ut på årsmötet. Ett tröstpris till 3:an, i form av en flaska vin kommer också delas ut.
Seglingarna genomförs med två seglingar måndag och onsdag med start kl.1400.
De tio bästa seglingarna i varje omgång räknas.

Stjärnbåtsregattan seglas 5 och 6 augusti. Regattan har döpts om till OS, Ostkustens Stjärnbåtsregatta.

Distanskappsegling till Artipelag med lunch. Förslag söndagen den 16 juli.

KM, DM, SM, och EM, 2 och 3 september.

Beslut: Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.

14. Prisutdelning.

a) Priserna till framgångsrika poängseglare i sommarserien ( vår och höst sammanslagna beroende på dåligt väder och för mycket vind) fick
Calle Callert Baby Rhu- skålen, Bo Snellman Kompassen och vinflaskan Göran Ericsson.

b) Leif Enwalls pokal, priset till segraren i Mästerskapen.
Bo Snellman vann Leif Enwalls pokal.

c) Jungfrun, priset till ”Årets uppstickare”, d.v.s. den som bäst förbättrat sina resultat i veckoseglingarna.
Jan Göransson är årets uppstickare.

d) Stig Fyrings tavla, priset till ”Flitigaste seglaren”.
Calle Callert var flitigast 2016.

16. Övriga frågor
a) Arrendet av Svartviksbryggan beslöts sägas upp. Två båtar flyttas till Älgöbryggan.
b) Bojarna vid Älgöbryggan skall kontrolleras och vid behov bytas. Örjan Holm är vidtalad och kommer den första veckan i maj. Kostnaden täcks till del av bryggfonden och resterande belopp delas mellan bryggnyttjarna.
Bojförtöjningarna ägs även fortsättningsvis av resp. båtägare.
c) Aquabryggan
Jan Göransson kontaktar KSSS i frågan. Om en flytt är möjlig kommer Älgöbryggan sägas upp.
d) Västkustsstjärnorna har beslutad att skriva en ny stjärnbåtsbok och vill gärna att vi bidrar. Ingen bland de närvarande åtog sig att skriva något. Bengt-Göran Skoog erbjöd sina bilder till projektet. Jan Göransson kontaktar Claes Sjölin i Göteborg.
e) Björn Sandström föreslog åter att BSS ska äska kommunalt bidrag från idrottsnämnden. Mötet uppdrog åt ordförande och Björn Sandström att kontakta densamma ( Rikard Wendt ).

17. Motioner
Björn Svedemar och Bo Snellman motionerar om förbud mot byten av lottade båtar i syfte att deltaga med en ”bättre” båt om en sådan skulle vara ledig. Byte får ske vid haverier och då seglingsledningen godkänner bytet.
Årsmötet beslutade i enlighet med motionärernas förslag.

18. Mötets avslutande
Jan Göransson avslutade mötet omkring kl. 2100.

Jörgen Mattsson Jan Göransson Bengt-Göran Skoog Årsmötessekreterare Årsmötesordförande Årsmötesjusteringsman

Annonser